310ក្រុមហ៊ុន T ESD ក្រណាត់
ទំព័រដើម » 310T Anti-static Twill Fabric, ESD Fabric for garment at laboratory > 310T ESD Fabric

310ក្រុមហ៊ុន T ឋិតិវន្ត Twill ប្រឆាំងក្រណាត់, ESD ក្រណាត់សម្លៀកបំពាក់នៅមន្ទីរពិសោធន៍

310ក្រុមហ៊ុន T ESD ក្រណាត់

310ក្រុមហ៊ុន T ESD ក្រណាត់

310ក្រុមហ៊ុន T ESD ក្រណាត់

ចែករំលែក
ចែករំលែក